สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
เรื่องที่ต้องรู้
สำหรับผู้ให้บริการงาน
สร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค
10

การสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค

ถือเป็นการป้องกันในระดับปฐมภูมิและเป็นการบริการด้านการสาธารณสุขพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับมนษุย์ทุกคนตลอดระยะเวลาเกือบ 40 ปี ที่แผนงานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคในประเทศไทย หรือ Expanded Program on Immunization (EPI) หรือ National Immunization Program (NIP) ได้พัฒนาอย่างก้าวหน้าและมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอด เพื่อให้ทันกับการจัดการกับโรคติดต่อที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีน ซึ่งปัจจุบันวัคซีนพื้นฐานที่บรรจุอยู่ในแผนทุกงานฯ เป็นวัคซีนที่ป้องกันโรคติดต่อ 10 โรค ได้แก่ วัณโรคตับอักเสบบี คอตีบไอกรน บาดทะยัก หัด หัดเยอรมัน คางทูม โปลิโอ ไข้สมองอักเสบเจอี วัณโรคเยื่อหุ้มสมอง และต้องให้กับเด็กไทยทุกคน

อ่านต่อ
h

ร่วมแสดงความเห็นและข้อเสนอแนะต่อเว็บไซต์เรา

ร่วมแสดงความเห็น